STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Finansiell rapportering i kölvattnet av Covid-19

I samband med att samhället utsätts för stora förändringar på grund av Corona/Covid-19 har företag ställts inför situationer som vi aldrig tidigare sett. Kasten har varit tvära och snabba och olika branscher och företag påverkas på olika sätt. Följdeffekterna kan vi inte överblicka. I samband med detta aktualiseras även en rad frågeställningar kopplat till företagens finansiella rapportering. Vi redogör här för några av de frågor som aktualiserats såsom:

– Nedskrivning av goodwill och andra icke finansiella tillgångar
– Förväntade kreditförluster på finansiella tillgångar
– Förändringar i leasingavtal
– Förlustkontrakt
– Redovisning av statliga stöd
– Intäkter
– Övriga värdering- och klassificeringsfrågor i resultat- och balansräkningen
– Upplysningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.